Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części "RODO" – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

  CUBE SYSTEMS Sp. z o.o.
  ul. Św. Michała 58
  61-005 Poznań
  woj. wielkopolskie
  POLAND

  NIP: 782-265-28-38
  REGON: 3365570938
  KRS: 0000652942
  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 2. We firmie CUBE SYSTEMS Sp. z o.o. rolę Inspektora(-ów) Ochrony Danych (IOD) pełni Zarząd, lub osoba wyznaczona przez Zarząd na podstawie uchwały.
 3. Kontakt z IOD jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: iod@cubesystems.pl lub pisemnie na adres rejestrowy siedziby.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • Niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
  • Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;
  • Umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientami i Kontrahentami, z którymi Spółka CUBE SYSTEMS zamierza zawrzeć lub zawarła umowę;
  • Obsługi Państwa reklamacji, próśb i zapytań ofertowych, zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji, wykonania płatności i realizacji dostawy;
  • W ramach przepisów prawa wymagających od Spółki przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
  • W celach uzasadnionych interesem obopólnym Spółki oraz Kontrahenta Spółki, w postaci zapewnienia obsługi płatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług, które mogą być świadczone drogą elektroniczną;
  • W uzasadnionych postępowaniach windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa);
  • Realizacji procesów rekrutacyjnych;
  • Badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów z wytwarzanych przez nas produktów oraz świadczonych usług;
  • Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innemu Administratorowi Danych o ile będzie istniała do tego podstawa prawna.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 4, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Okres przechowywania danych:
  • W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową;
  • Dane przetwarzane na potrzeby przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy kurierskie i transportowe.
 9. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, adres do wysyłki towaru lub adres podany przez Klienta w celu realizacji zleconych usług.
 11. Każda osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych.
 12. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw lub zapomnienia przeciwko przetwarzaniu danych.

W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości na adres: iod@cubesystems.pl lub pisemnie na adres rejestrowy siedziby. Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie.
Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania wszelakich ofert na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy lub w sytuacjach podejmowania nowej współpracy.

Wróć do początku